Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is de afkorting voor de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. In de GMR hebben ouders en leerkrachten zitting. Het doel van deze organisatie is om de Raad van Toezicht te ondersteunen, te voorzien van informatie, mee te denken, maar ook om beleidsstukken te beoordelen en goed te keuren. In sommige gevallen kan de RvT vragen om een advies.  Alle zaken die er in de GMR wordt besproken, zijn bovenschools. Dus niet gespecificeerd per school, maar betrekking hebbend op de hele vereniging. Zo bespreken wij  o.a. de financiën, het taakbeleid en de fusies, spreken we over het personeelsbeleid en de Samenwerkingsverbanden, maar ook over Talentontwikkeling en formatie. Een uitgebreide agenda, zoals u kunt lezen. Het is interessant om te zien wat er allemaal komt kijken om een organisatie als de Stroming draaiende te houden.

Reglement GMR (concept)

Medezeggenschapsstatuut De Stroming

MR Reglement (concept)

Profielschets GMR-leden De Stroming

Verkiezingsreglement GMR