Medezeggenschapsraad (MR)

Als Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Het Fundament willen wij bijdragen aan een school waar kinderen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving kunnen opgroeien. Hierbij staan de belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal. De MR bestaat uit twee teamafgevaardigde en twee ouderafgevaardigden. Als MR oefenen wij invloed uit op het schoolbeleid door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagd advies. Zo hebben wij niet alleen een adviserende maar vaak ook een beslissende rol in de beleidszaken van school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Een aantal van deze vergaderingen zijn samen met de klankbordgroep ouders.

Omdat wij als school onder de Stroming vallen is er ook een Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR). Hierin heeft een leerkracht van Het Fundament zitting in. Zie voor verdere informatie over de GMR deze pagina op onze website.

Een aantal voorbeelden die besproken worden bij een vergadering en waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft zijn:
* Het schoolplan
* De begroting
* Vaststellen van het schoolreglement
* Antipest protocol
* Veiligheid op en rondom de school
* Formatie van het schooljaar
* Vakantierooster
* De schoolgids

Onze vergaderingen zijn openbaar. U kunt vooraf aangeven of u een vergadering wilt bijwonen. In de nieuwsbrief zullen wij regelmatig een stukje “uit de MR” plaatsen. Wilt u de notulen na elke vergadering persoonlijk ontvangen, geef dit dan aan bij een van onze MR-leden (Leonie Brouwers, Edwin Zwart, juf Anne-Fleur&  juf Jolanda).
Natuurlijk is ook uw inbreng van grote waarde voor ons. Dus heeft u een onderwerp dat u graag besproken ziet worden in een MR-vergadering, geef dit aan en wij zetten het op de agenda.

Hier vindt u het jaarverslag van 2022-2023 van de MR.