Praktische vragen

Op deze pagina vindt u praktische vragen met daarbij het bijbehorende antwoord. De vragen zijn in verschillende categorieën ingedeeld. Mocht uw vraag na het bekijken van deze pagina nog niet beantwoord zijn, dan kunt u uw vraag ook altijd aan de leerkracht stellen.

Algemeen

Mag mijn kind na school op het schoolplein blijven spelen?

Ja dat mag. Tot een kwartier na schooltijd blijft het plein open, zodat de kinderen nog even op het plein kunnen spelen. Daarna wordt er van de kinderen verwacht dat zij naar huis gaan. Het plein gaat dan op slot, zodat Kindercentrum Camelot gebruik kan maken van ons schoolplein.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij activiteiten gedurende het schooljaar. Benieuwd naar welke activiteiten? Kijk dan even op de pagina van de ouderraad.

Nieuwe ouders

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt ten allen tijden aangeven dat u tussendoor een gesprek wilt met de leerkracht. Er wordt dan een afspraak gemaakt om rustig met elkaar in gesprek te gaan. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar de groepsleerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u op de leerkrachtpagina.

Hoe is de samenstelling van het team?

Op onze school werken we met vijftien enthousiaste juffen, een onderwijsassistente en administratief medewerker samen aan de ontwikkeling van uw kind. U vindt de leerkrachtenpagina hier.

Waar kan ik het pestprotocol inzien?

Ons pestprotocol en onze andere protocollen zijn in te vinden op onze website onder het kopje 'protocollen'. Via deze link komt u op de protocollenpagina.

Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

Wij zijn een 'gruitschool' (gruit=groente en fruit) wat inhoud dat wij zoveel mogelijk stimuleren om een gezonde pauzehap te eten om 10.00 uur. Om dit zo duidelijk mogelijk te maken hebben wij drie gruitdagen; dinsdag, woensdag en donderdag. Dit betekent dat op maandag en vrijdag gerust een koekje meegegeven mag worden. Wel willen we u erop attenderen dat snoep of chocola niet de bedoeling is. De afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van het schoolfruitproject vanuit de Europese Unie. Mochten we dit jaar daar weer gebruik van maken, dan wordt u hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Hoe is de buitenschoolse opvang geregeld?

Naast onze school is Kindercentrum Camelot gevestigd. Zij bieden voorschoolse- en naschoolseopvang. De kinderen worden als zij in groep 1 tot en met 3 zitten door leidsters van Camelot van school opgehaald. Kinderen van groep 4 tot en met 8 mogen zelfstandig naar het gebouw van Camelot, wat grenst aan ons schoolplein. Voor meer informatie kunt u gerust een kijkje nemen op hun website: www.kindercentrumcamelot.nl

Hoe worden ouders betrokken bij school?

Elke twee weken verschijnt er via de mail op dinsdag een nieuwsbrief waarin u de meest actuele activiteiten en bezigheden in kunt lezen. Daarnaast maken wij gebruik van de Parro-app. Dit is een app vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee de groepsleerkracht u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in de klas. Elke week wordt er een berichtje gestuurd waarin u kunt lezen over de doelen waaraan gewerkt wordt of over wat er die week gebeurd is. Er zijn gedurende het schooljaar ook uitjes en andere activiteiten waarbij we uw hulp als ouder goed kunnen gebruiken. Elk jaar is er een ouderavond waarin wij workshops of sprekers regelen waarin een bepaald onderwerp centraal staat. Ook daarbij bent u van harte welkom!

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers plaats?

Elke twee weken verschijnt er via de mail op dinsdag een nieuwsbrief waarin u de meest actuele activiteiten en bezigheden in kunt lezen. Daarnaast maken wij gebruik van de Parro-app. Dit is een app vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee de groepsleerkracht u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in de klas. Elke week wordt er een berichtje gestuurd waarin u kunt lezen over de doelen waaraan gewerkt wordt of over wat er die week gebeurd is. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond en houden we Oudervertelgesprekken. Daarnaast zijn er in februari en juni nog rapportgesprekken.

Wat zijn de schooltijden?

In principe zijn onze schooltijden op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 uur tot 12.30 uur naar school. Voor sommige groepen zijn wat uitzonderingen. Hier vindt u de pagina met onze schooltijden.

Wat is de beoordeling van de onderwijsinspectie?

Wij hebben van de onderwijsinspectie het basisarrangement toegekend gekregen. Dit betekent dat we 'voldoende' hebben gekregen en dat wij voldoen aan de basiskwaliteit volgens de inspectie. Wat dit precies inhoudt, kunt u lezen op deze website van de onderwijsinspectie.

Wat zijn de schoolkosten?

De schoolkosten voor uw kind bestaan uit de vrijwillige bijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt voor o.a. excursies, extra activiteiten e.d. Één keer per jaar krijgt u een uitnodiging om deze vrijwillige bijdrage te betalen. Per kind vragen we daar €30,00 voor.  Deze bijdrage is dus niet verplicht.

Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

Op 'Het Fundament' hebben wij een Speciale LeerGroep (SLG). Hier wordt extra onderwijs geboden aan kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, maar ook aan kinderen die meer uitdaging aan kunnen. Alle leerlingen die in de SLG extra ondersteuning krijgen, zitten hier een bepaalde tijd in de week. De overige tijd krijgen zij gewoon les in de klas van de eigen leerkracht. Ons motto is dan ook 'Samen als het kan, alleen als het moet'. Meer informatie vindt u op de pagina 'zorg'.

Hoe worden de (combinatie)klassen gevormd?

Wij proberen met zo min mogelijk combinatieklassen te werken. Door lage leerlingenaantallen in sommige groepen ontkomen wij hier echter niet aan. Er wordt altijd geprobeerd om groepen een jaar te splitsen en het jaar erop weer samen te voegen, zodat er niet een groep is die altijd gesplitst is van elkaar.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

Het inschrijven van uw kind gebeurt met het inschrijfformulier. U kunt dit formulier ophalen bij mevrouw Wijnands, of downloaden via deze link. Na het invullen kunt u het op school inleveren. Let u erop dat het formulier door beide ouders ondertekend wordt?

Kan ik op school komen kijken?

Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met ons onderwijs en het gebouw! U kunt ons bellen op 0416-355074 of een mailtje sturen naar mevrouw Wijnands.

Onderwijs

Hoe wordt ICT ingezet op 'Het Fundament' tijdens de lessen?

In de huidige maatschappij speelt ICT een steeds grotere rol en zo ook in het onderwijs. Op school hebben wij de beschikking over tablets en Chromebooks waarop de kinderen kunnen werken. Vanaf groep 5 worden de rekenlessen al gegeven waarbij de kinderen werken op Chromebooks. Daarnaast worden ze ook veelvuldig ingezet bij andere vakken. Naast de reguliere lessen leren de kinderen omgaan met computers maar ook het internet, de zogenoemde 'mediawijsheid'.

Ouders

Hoe werkt de advisering/ aanmelding/ plaatsing VO school?

In onderstaand schema staat beschreven welke stappen er worden gezet die nodig zijn voor het plaatsen van uw kind op een VO school. Doorstroomschema aanmelding

Waar vind ik belangrijke documenten?

Belangrijke documenten zoals de jaarkalender en schoolgids kunt u vinden onder de button 'Ouders' en vervolgens 'Downloads'. De protocollen waar wij mee werken staan onder de button 'Ouders' en vervolgens 'Protocollen'. Mocht u iets niet kunnen vinden, vraagt u er dan even naar bij de groepsleerkracht of mevrouw Wijnands.

Wanneer zijn de vakanties?

Een overzicht van onze schoolvakanties is te vinden onder de button 'Ouders' en vervolgens 'Schoolvakanties'.  

Wanneer zijn de ouderavonden?

In de jaarkalender die u bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgt staan alle ouderavonden aangegeven. Mocht u de kalender kwijt zijn, dan kunt u hem hier downloaden.

Wie is het vertrouwenspersoon?

Juf Inge van den Berg is onze vertrouwenspersoon. Zij is tevens onze Intern Begeleider. Mocht u een gesprek met haar willen, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ib@het-fundament.nl.

Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Hierbij maken we voor de ouders gebruik van het Ouderportaal. Hierin staan de geregistreerde toetsuitslagen van uw kind. Daarnaast krijgt uw kind in februari en juni een rapport mee.

Hoe vraag ik verlof aan?

Mocht er een bijzondere reden zijn waarvoor u een verlofdag aan wilt vragen voor uw kind, dan kunt u via de website onder 'verlof aanvragen' een aanvraag doen. De aanvraag is pas goedgekeurd als u bericht heeft gekregen van mevrouw Wijnands.

Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij een arts, hoe geef ik dit door?

U kunt op verschillende manieren doorgeven dat uw kind een keer afwezig is. U kunt een briefje meegeven met uw kind, een mailtje sturen naar de groepsleerkracht of als uw kind in groep 1 of 2 zit de leerkracht even aanschieten.

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

U kunt uw zoon of dochter telefonisch ziekmelden. Dit kan vanaf 8 uur 's ochtends op het telefoonnummer 0416-355074. Wilt u op maandag na 8.10 uur bellen? Dan kunnen we de week eerst met de leerkrachten openen.

Wat doet de (G)MR (medezeggenschapsraad)?

Weerbaarheid

Wat houdt de kanjertraining in?

Wij zijn sinds 12 oktober officieel een 'Kanjerschool'. Dit houdt in dat elke leerkracht de cursus voor de Kanjertraining heeft gevolgd en daarnaast ook de nascholing heeft gehad. De Kanjertraining is een methode waarmee wij onze lessen sociaal-emotionele vorming inhoud geven. Hierbij hoort ook Kanjertaal en hebben we Kanjerregels. Er wordt gekeken naar verschillende typen gedrag waarbij een gekleurde pet hoort om het voor de kinderen inzichtelijk te maken. Mocht u meer informatie willen over de Kanjertraining, dan kunt u zich altijd tot de groepsleerkracht wenden.