MR & GMR

MR

Als medezeggenschapsraad (MR) van basisschool het Fundament willen wij bijdragen aan een school waar kinderen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving kunnen opgroeien. Hierbij staan de belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal. De MR bestaat uit twee teamafgevaardigde en twee ouderafgevaardigden.

Omdat wij als school onder de Stroming vallen is er ook een Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) hierin hebben we als Het Fundament zowel een team- als ouderafgevaardigde. Als MR oefenen wij invloed uit op het schoolbeleid door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagd advies. Zo hebben wij niet alleen een adviserende maar vaak ook een beslissende rol in de beleidszaken van school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Een aantal van deze vergaderingen zijn samen met de klankbordgroep ouders.

Een aantal voorbeelden die besproken worden bij een vergadering en waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft zijn:
* Het schoolplan
* De begroting
* Vaststellen van het schoolreglement
* Antipest protocol
* Veiligheid op en rondom de school
* Formatie van het schooljaar
* Vakantierooster
* De schoolgids

Onze vergaderingen zijn openbaar. U kunt vooraf aangeven of u een vergadering wilt bijwonen. In de nieuwsbrief zullen wij regelmatig een stukje “uit de MR” plaatsen. Wilt u de notulen na elke vergadering persoonlijk ontvangen, geef dit dan aan bij een van onze MR-leden (Corina van Hemert, Vanessa Bastiaans, juf Ank &  juf Jacqueline).
Natuurlijk is ook uw inbreng van grote waarde voor ons. Dus heeft u een onderwerp dat u graag besproken ziet worden in een MR-vergadering, geef dit aan en wij zetten het op de agenda.

Hier vindt u het jaarverslag 2018/2019 van de MR.

GMR

De GMR is de afkorting voor de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. In de GMR zitten van iedere aan de Stroming verbonden school, één ouder en één leerkracht. Het doel van deze organisatie is om de Raad van Toezicht te ondersteunen, te voorzien van informatie, mee te denken, maar ook om beleidsstukken te beoordelen en goed te keuren. In sommige gevallen kan de RvT vragen om een advies.  Alle zaken die er in de GMR wordt besproken, zijn bovenschools. Dus niet gespecificeerd per school, maar betrekking hebbend op de hele vereniging. Zo bespreken wij  o.a. de financiën, het Taakbeleid en de fusies, spreken we over het personeelsbeleid en de Samenwerkingsverbanden, maar ook over Talentontwikkeling en formatie. Een uitgebreide agenda, zoals u kunt lezen.

Het is interessant om te zien wat er allemaal komt kijken om een organisatie als de Stroming draaiende te houden. Namens het Fundament zijn Vanessa Bastiaans en Marjan den Hartog afgevaardigd naar de GMR. Zijn er zaken die u graag eens met hen wilt bespreken? Schroom niet om contact op te nemen!